Evidence obyvatel

Hlášení trvalého pobytu 

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním. 
K přihlášení je nutné vyplnit originální tiskopis „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“, který je také k dispozici na obecním úřadě. 


Zrušení trvalého pobytu  

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu podává oprávněná osoba nebo vlastník objektu nebo jeho vymezené části, zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část; přitom musí být splněny obě tyto podmínky.

Dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích musí navrhovatel zaplatit správní poplatek při podání žádosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu za každou osobu – 100,00 Kč  – bez ohledu na výsledek správního řízení.


Nový občanský průkaz vystaví Městský úřad v Příbrami – evidence obyvatel v těchto úředních hodinách.


Občanský průkaz v 15 letech.


Hlášení adresy pro doručování – změna adresy, zrušení adresy

Podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, můžete požádat o zavedení (změnu, zrušení) doručovací adresy do agendového informačního systému evidence obyvatel.

Doručovací adresu je možné zavést do agendového informačního systému obyvatel ve formátu:

  • adresa v České republice
  • adresa v České republice s připojenou doplňující identifikací místa
  • adresa mimo území České republiky
  • adresa poštovní přihrádky nebo dodávací schránky

Adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti, tzv. doručovací adresa (odlišná od adresy místa trvalého pobytu), je referenčním údajem podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Na tuto adresu pak budou všechny úřady doručovat písemnosti, nemáte-li zpřístupněnu datovou schránku.

Print Friendly, PDF & Email