Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1.Název

Obec Modřovice


2. Důvod a způsob založení

Podle zákona 128/2000 Sb. o obcích je Obec Modřovice základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce Modřovice. Obec Modřovice je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.


3. Organizační struktura

Zastupitelstvo obce Modřovice


4. Kontaktní spojení

Kontakty:

Adresa: Obec Modřovice, Modřovice č. p. 10, 262 42  Rožmitál pod Třemšínem

E-mail: oumodrovice@volny.cz

ID datové schránky: ftma7as

Telefon: 734 609 018

www: www.obecmodrovice.cz

Úřední hodiny: Sudá středa – 18:00 – 19:00 hodin nebo dle potřeby na tel.č. 734 609 018


5. Bankovní spojení

48821211/0100 – KB Příbram

94-8811211/0710 – ČNB Praha


6. IČO

00875872


7. DIČ

nejsme plátci DPH


8. Dokumenty

Právní předpisy

Územní plán

Rozpočty


9. Informace

Povinně zveřejňované informace dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679

Administrativní registr ekonomických subjektů

Katastr nemovitostí

Veřejný rejstřík a Sbírka listin

Živnostenský rejstřík

Insolvenční rejstřík

Státní správa

Národní registr poskytovatelů zdravotní péče

Ostatní registry a rejstříky státní správy


10. Návody na řešení životních situací

Řešení životních situací – Ministerstvo vnitra ČR

Řešení životních situací – Portál veřejné správy


11. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím


12. Formuláře

FORMULÁŘE


13. Sazebník úhrad

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy

V současné době úřad obce Modřovice svého oprávnění nevyužívá a informace poskytuje zdarma jako službu občanům.


14. Licenční smlouvy

V současné době nejsou pro Obec Modřovice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


15. Střet zájmů

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má. Tyto skutečnosti jsou veřejní funkcionáři povinni zveřejnit v registru oznámení, do kterého má každý právo bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

Veřejnými funkcionáři v oblasti územní samosprávy se podle zákona o střetu zájmů rozumí členové zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, nebo starosta obce a členové rady obce, kteří pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nejsou.

Zájemce o nahlédnutí do registru oznámení v elektronické podobě musí učinit následující kroky:

1) navštívit osobně evidenční orgán, kterým vede tajemník obecního úřadu a v obcích, kde tajemník obecního úřadu není , starosta,
2) vyplnit a předat evidenčnímu orgánu k ověření písemnou žádost (viz záložka na této internetové stránce Formulář žádosti, která obsahuje

a) jméno žadatele,
b) příjmení žadatele,
c) rodné číslo žadatele,
d) místo trvalého pobytu žadatele,

3) po ověření žádosti bude žadateli vytvořen uživatelský účet, ke kterému obdrží přístupové jméno a heslo (tyto údaje pak podle zákona nesmí sdělit žádné další osobě),
4) zadat udělené přístupové jméno a heslo na této internetové stránce – záložka Vstup do registru

O každém nahlédnutí do registru je prováděn záznam.

Poučení pro žadatele:

Dle § 23 se přestupku dopustí fyzická osoba, která

a) používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře podle § 13 odst. 5,
b) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 3 o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru,
c) uvede zjevně nepravdivé údaje do návrhu na zahájení řízení podle § 17,
d) neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě na centrální adrese prostřednictvím veřejné datové sítě.

Dle § 24 za přestupek podle § 23 lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč.

Formulář pro vstup do registru Žádost o nahlédnutí do registru oznámení

Centrální registr oznámení – přihlášení pro veřejnost 


Print Friendly, PDF & Email