Sociální zabezpečení

Sociální dávky a příspěvky

Vážení čtenáři, v níže uvedeném textu bychom Vám chtěli přiblížit možnosti využití sociálních dávek a příspěvků, na které máte ze zákona nárok. V rámci našeho sociálního systému existují určité možnosti, které finančně pomáhají dlouhodobě nemocným a postiženým, lidem, kteří se dostali z důvodu věku či nepříznivého zdravotního stavu do nepříznivé sociální situace. Některé z nich jsou určeny pouze zdravotně postiženým osobám.

Příspěvek na péči

Nárok na příspěvek na péči mají lidé, kteří jsou kvůli svému dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu závislí na pomoci jiné fyzické osoby. Příspěvek na péči je přiznán osobě, která splní zákonem stanovené podmínky – tzv. posuzování závislosti.

Příspěvek na péči může být přiznán tomu, kdo má sníženou schopnost postarat se sám o sebe (např. obléci se, umýt se, učesat se aj.), o svou domácnost (např. uklidit si, umýt si nádobí, vyprat si prádlo, obstarat si potraviny, obsluhovat domácí spotřebiče aj.) a kdo není schopen samostatných sociálních aktivit (např. komunikovat na úřadech, hospodařit s penězi, účastnit se zájmových aktivit aj.).

Výše příspěvku na péči se odvíjí od míry závislosti a potřebné podpory člověka na jiné osobě a je stanovena ve čtyřech stupních:

I. stupeň závislosti 800 Kč
II. stupeň závislosti 4 000 Kč
III. stupeň závislosti 8 000 Kč
IV. stupeň závislosti 12 000 Kč

Zajímá Vás, jak o tento příspěvek požádat?

O příspěvek na péči si musí zažádat sám postižený nebo dlouhodobě nemocný či jeho soudem stanovený opatrovník, popřípadě i Vy, pokud máte písemné zmocnění žadatele. V případě, že je pro Vás obtížené dopravit svého blízkého na příslušný úřad, stačí zavolat na krajskou pobočku Úřadu práce ČR. Zde si domluvíte návštěvu, pracovníci úřadu Vás navštíví u Vás doma a ochotně Vám vysvětlí vše potřebné. K získání příspěvku na péči je nutné vyplnit formulář (ten Vám pomohou vyplnit také pracovníci úřadu. Poté seniora, o kterého pečujete, doma navštíví sociální pracovník, který prošetří situaci žadatele a zjistí, do jaké míry je senior nemocný, soběstačný a ve kterých oblastech potřebuje dopomoc (např. při hygieně, oblékání, obouvání, přijímání stravy aj.). Dále je nutné do formuláře uvést jméno ošetřujícího (praktického) lékaře posuzované osoby. Lékařská posudková služba vypracuje na základě nálezů praktického i odborných lékařů posudek o zdravotním stavu žadatele.

Jaké tiskopisy je třeba vyplnit a kdo o příspěvku rozhoduje?

 • žadatel musí vyplnit formulář „Žádost o přiznání příspěvku na péči“ a formulář „Oznámení o poskytovateli pomoci“ (http://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome)
 • o příspěvku rozhodují krajské pobočky Úřadu práce ČR (http://portal.mpsv.cz/upcr/kp) a Lékařská posudková služba Okresní správy sociálního zabezpečení (dále OSSZ) která vydává posudek

Dávky sociální péče určené zdravotně postiženým

Víte, že občané České republiky se zdravotním postižením, mohou na základě zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, a vyhlášky č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, požádat o dávky sociální péče? Ano, zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením upravuje:

Příspěvek na mobilitu

O příspěvek na mobilitu může zažádat ten, kdo z důvodu svého zdravotního stavu není schopen zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility (pohybu, přemísťování) nebo orientace. ?To znamená: člověk je odkázán na pomoc jiných osob a musí se opakovaně v kalendářním měsíci dopravovat nebo se nechat dopravovat.

Výše příspěvku na mobilitu činí v kalendářním měsíci 400 Kč (tj. maximálně 4 800 Kč za rok). Příspěvek na mobilitu je opakovaná a nároková dávka.

O dávce rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce ČR.

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Příspěvek na zvláštní pomůcku je určen osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým nebo těžkým zrakovým postižením nebo těžkým mentálním postižením.

Příspěvek na zvláštní pomůcku je jednorázová a nároková dávka. Tento příspěvek se neposkytuje na pořízení:

 • stropního zvedacího systému (stropní zvedáky)
 • schodišťové plošiny
 • schodolezu

Výše poskytovaného příspěvku na zvláštní pomůcku se odvíjí od pořizovací ceny zvláštní pomůcky. Pokud je cena pořízení zvláštní pomůcky nižší než 24 000 Kč a příjem osoby (nebo osob společně posuzovaných) je nižší než osminásobek životního minima, stanoví se výše příspěvku tak, aby spoluúčast osoby činila 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny, nejméně však 1 000 Kč. Pokud je pořizovací cena zvláštní pomůcky vyšší než 24 000 Kč, spoluúčast osoby nebo osob společně posuzovaných činí také 10 % z této ceny. V případě, že nemáte dostatečné množství finančních prostředků na zaplacení spoluúčasti, pak můžete požádat na krajské pobočce Úřadu práce ČR o nižší spoluúčast. Minimální částka spoluúčasti je 1 000 Kč. Maximální výše příspěvku je 350 000 Kč.

Příspěvek na pořízení motorového vozidla

O příspěvek na pořízení motorového vozidla může požádat na krajské pobočce Úřadu práce ČR každý zdravotně postižený občan (osoba s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým nebo zrakovým postižením nebo těžkým mentálním postižením). Výše příspěvku se stanoví s přihlédnutím k četnosti a důvodu dopravy. Důležitým mezníkem pro přiznání je také příjem osoby nebo osob společně posuzovaných dle zákona o životním a existenčním minimu. Dále se hodnotí celkové sociální a majetkové poměry.

Maximální výše příspěvku na pořízení motorového vozidla činí 200 000 Kč. Tento příspěvek lze přiznat opakovaně po uplynutí 10 let.

Výpůjčka zvláštní pomůcky

Vyžaduje-li zdravotní stav člověka (těžká vada nosného aparátu nebo pohybového ústrojí – např. následný stav po cévní mozkové příhodě, amputaci, obrně aj.) k zajištění mobility zvláštní pomůcku (stropní zvedací systém, schodišťovou plošinu či schodolez), na kterou se neposkytuje příspěvek, může tato osoba požádat na krajské pobočce Úřadu práce ČR o její výpůjčku. Pomůcka je poskytnuta žadateli na základě písemné smlouvy o výpůjčce podle občanského zákoníku. Smlouva musí obsahovat ujednání o povinnosti vypůjčitele zajistit řádnou instalaci a provoz zvláštní pomůcky v souladu s jinými právními předpisy. Dále ujednání o povinnosti hradit náklady na údržbu, opravy a revize zvláštní pomůcky.

Nemá-li žadatel dostatečné množství finančních prostředků na úhradu instalace zvláštní pomůcky, může mu krajská pobočka Úřadu práce ČR poskytnout příspěvek na instalaci. Spoluúčast žadatele bude vždy činit minimálně 1 000 Kč.

Pro přiznání všech výše uvedených dávek platí, že jsou přiznány tomu, kdo splňuje zákonem stanovené podmínky.

Průkaz osoby se zdravotním postižením

Průkaz osoby se zdravotním postižením (tzv. TP, ZTP, ZTP/P)

Byl-li seniorovi přiznán příspěvek na péči, pak má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením.

 • Průkaz TP – průkaz osoby s těžkým zdravotním postižením – náleží tomu, kdo má přiznán I. stupeň příspěvku na péči.
 • Průkaz ZTP – průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením – náleží tomu, kdo má přiznán II. stupeň příspěvku na péči.
 • Průkaz ZTP/P – průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce – náleží tomu, kdo má přiznán příspěvek na péči ve stupni III nebo IV.

Držitel průkazu osoby se zdravotním postižením může dle typu průkazu nárokovat:

 

Průkaz TP

 • vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích (mimo místenek)
 • přednost při osobním projednávání záležitostí na úřadech, které vyžaduje delší čekání či stání (nevztahuje se na stání v obchodech, čekání na ošetření u lékařů)

Průkaz ZTP

 • vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích (mimo místenek)
 • přednost při osobním projednávání záležitostí na úřadech, které vyžaduje delší čekání či stání (nevztahuje se na stání v obchodech, čekání na ošetření u lékařů)
 • bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, autobusy, trolejbusy, metrem)
 • slevu 75 % z ceny jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku nebo rychlíku na území ČR a 75% slevu v pravidelných spojích autobusové dopravy na území ČR

Průkaz ZTP/P

 • vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích (mimo místenek)
 • přednost při osobním projednávání záležitostí na úřadech, které vyžaduje delší čekání či stání (nevztahuje se na stání v obchodech, čekání na ošetření u lékařů)
 • bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, autobusy, trolejbusy, metrem)
 • slevu 75 % z ceny jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku nebo rychlíku na území ČR a 75% slevu v pravidelných spojích autobusové dopravy na území ČR
 • bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné osobní dopravě na území ČR
 • bezplatnou dopravu vodícího psa (pokud je člověk prakticky nevidomý a nedoprovází ho průvodce)

Výhoda průkazů ZTP a ZTP/P je také v tom, že na tyto průkazy může senior získat slevu ze vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty, sportovní nebo jiné kulturní akce. Tato sleva je však nenároková.

Držitelé průkazů ZTP či ZTP/P jsou také osvobozeni od placení dálniční známky. Toto se však netýká osob se sluchovým postižením. Tato výhoda platí však pouze v případě, pokud je držitel průkazu právě přepravován, je-li majitelem vozidla nebo jemu osoba blízká (NE např. soused, asistent sociální péče nebo poskytovatel sociální služby). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámka:
Doporučujeme Vám zažádat na příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR samostatně o:

 • Příspěvek na péči
 • Příspěvek na mobilitu
 • Příspěvek na zvláštní pomůcku
 • Průkaz TP, ZTP, ZTP/P
Print Friendly, PDF & Email