SVATÁ CESTA

Poutní cesta z Březnice na Svatou Horu

Po bitvě na Bílé hoře roku 1620 se novým majitelem panství v Březnici stal Přibík Jeníšek z Újezda. V roce 1630 povolává jezuity a provádí rekatolizaci velké části jihozápadních Čech. Březničtí jezuité získali v roce 1647 správu na Svaté Hoře u Příbrami a obě místa propojili roku 1649 tzv. „Svatou cestou“.

Na 15 minut chůze od sebe stálo 16 křížů, podél kterých chodili březničtí jezuité vykonávat správu Svaté Hory. Kříže postupně nahradily výklenkové kaple s obrazy, do kterých byly umístěny obrazy znázorňující tajemství růžence (radostný, bolestný a slavný). Již před rokem 1899 bylo z původních 16 kaplí zachováno polovic, tedy osm.

Kaple věnovaná Panně Marii Růžencové, stojí nedaleko březnického kamenného mostu. Na tomto prvním zastavení spatříme Pannu Marii, sv. Dominiku a sv. Terezii.


Druhé zastavení je opatřeno keramickou výzdobou na téma „Zvěstování Panny Marie“.


Třetí zastavení Višňovka u Březnice – „Navštívení Panny Marie“


V místě zvaném Za Višňovkou u Horčápska, kousek od skládky – čtvrté zastavení – „Narození Páně“


Pod Chrástem – páté zastavení – kaple s obrazem „Obětování Páně“


Šesté zastavení – „Nalezení Páně v Chrámu“


Sedmé zastavení se nalézá na katastru obce Modřovice – poslední zdobená kaplička s obrazem „Zatčení Krista v zahradě Getsemanské“


Osmé zastavení se nedochovalo. Na mapě II.vojenského mapování (1836 až 1852) je osmá kaple zakreslena – dnešní polní cesta u obce Modřovice – v současnosti je poblíž postaven litinový kříž s podstavcem a zasazena lípa ke 100. výročí založení republiky.


Další kaple stojí na bývalém devátém zastavení pod kostelem v obci Třebsko, opravená, ale bez výzdoby.


Poutní cesta dále pokračovala přes Narysov a Zdaboř do Příbrami na Svatou Horu.


Kaple byly oboustranné, když se poutník vracel domů, mohl už zdálky spatřit obrazy českých zemských patronů, kteří ho pak doprovázeli po celou zpáteční cestu.

Na sedmém zastavení v Modřovicích je vyobrazena sv. Anežka Česká – patronka Čech, řádu křížovníků s červenou hvězdou. Atributy – almužna, klariska, koruna, kostel, nemocný, žebrák


Na šestém zastavení sv. Prokop – patron Čech, horníků a rolníků. Atributy – důtky, spoutaný ďábel, jelen, laň, poustevník


Na pátém zastavení – sv. Jan Nepomucký – patron kněží, zpovědníků, lodníků, vorařů, mlynářů, vzýván za mlčenlivost, proti nebezpečí vody, za ochrany mostů. Atributy – hvězdy kolem hlavy, jazyk, kněz, kotva, kříž, most, palma, ryba, řeka.


Na čtvrtém zastavení – sv. Ludmila, první česká světice – patronka Čech, babiček, matek, křesťanských vychovatelů. Atributy – knížecí koruna, závoj nebo šála


Na třetím zastavení – sv. Vojtěch – český patron, atributy – biskup, déšť, kopí, obraz P.M., orel, oštěpy, štít, veslo


Na druhém zastavení – sv. Václav – patron Čech, Moravy, míru, sládků. Atributy – dva andělé, hrozny a klasy, korouhev či kopí s praporem, orlice, kníže na koni, štít a zbroj.


A jsme zpátky v Březnici – první kaple je u kamenné zdi kolem zámku a z pohledu z parku je nezdobená.


Print Friendly, PDF & Email