Odpady od 1.1.2022

Od 01.01.2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech a tři další související zákony.

 


Ačkoliv nová právní úprava nabyla účinnosti již 1. ledna 2021, byla obcím ponechána pro tento rok možnost zachovat dosavadní způsob zpoplatnění. Nicméně již od roku 2022 jsme nuceni přistoupit ke změně způsobu zpoplatnění a v tomto roce si pro příští rok 2022 zavést jeden z nových poplatků za komunální odpad.

Zastupitelstvo obce Modřovice se přiklonilo k poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, jelikož nejvíce přibližuje způsob zpoplatnění, na jaký byli občané zvyklí.

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Tento poplatek vychází z dosavadního poplatku stanovovaného na základě § 17a dnes již neplatného zákona č. 185/2000 Sb., o odpadech. Podstatná je však skutečnost, že stanovení a správa tohoto poplatku nově plně podléhají režimu zákona o místních poplatcích. Poplatníkem tohoto místního poplatku je fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba. Předmětem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce.

 Obecné informace o odpadech


CÍLEM NOVÉ LEGISLATIVY JE SNÍŽIT MNOŽSTVÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU, KTERÝ SKONČÍ NA SKLÁDKÁCH

Nový odpadový zákon posouvá datum konce skládkování využitelných a recyklovatelných odpadů, a to ze současného roku 2024 na rok 2030. Dále přináší moderní trendy, především zvýšení třídění a využití odpadů, odklon od skládkování a s tím související plnění povinných evropských cílů. Reaguje tím na zhoršující se stav životního prostředí.

Polovina komunálních odpadů se v ČR stále skládkuje, tomu bude konec. Již za 5 let musí Česká republika recyklovat veškerý svůj komunální odpad z 55 %. V roce 2030 musí stát zrecyklovat 60 % komunálního odpadu, za dalších 5 let ještě o dalších 5 % více.

Přijetím nového zákona se navyšují obcím náklady spojené s uložením směsného komunálního odpadu na skládkách (je však možné dosahovat výjimky / třídicí slevy na poplatku), ale zároveň dochází ke snížení poplatku za uložení nebezpečného odpadu na skládkách. Nový zákon o odpadech zavádí postupné zvyšování poplatku za ukládání využitelných a recyklovatelných odpadů na skládky, a to ze současných 500 Kč za tunu uloženého komunálního odpadu na 800 Kč v roce 2021, v roce 2023 na 1000 Kč, v roce 2025 na 1500 Kč až na 1850 Kč v roce 2029. Za zvyšováním poplatku stojí motivace pro odklonění využitelných a recyklovatelných materiálů ze skládek a nastartování recyklačního průmyslu.

Nový zákon o odpadech zavádí k podpoře třídění v obcích tzv. třídicí slevu. Třídicí sleva bude vztažena k množství odpadů uložených na skládky za rok a obyvatele. Obce mohou v roce 2021 uložit na skládku využitelné odpady (sem spadá SKO, objemný odpad, smetky) do celkové hmotnosti odpovídající 200 kg (každý další rok se toto množství sníží o 10 kg) na obyvatele za 500 Kč za tunu.

K odklonu od skládkování by obcím měl pomoci také PAYT (Pay-as-You-Throw), tedy platba poplatku za komunální odpad podle toho, kolik ho občan skutečně vyprodukuje. Systému PAYT dává nový zákon jasná pravidla, chce tím obce motivovat k jeho zavádění. Již dnes jej má zavedeno více než 15 % měst a obcí. Obce budou moci pracovat i s domácím kompostováním, které rovněž odklání odpady ze skládek.

Novela zákona o obalech počítá s tím, že sběrná místa budou muset být v 90 procentech obcí, což mají zajistit výrobci či prodejci obalů. Recyklovatelné obaly budou finančně zvýhodněny před nerecyklovatelnými.

Do roku 2030 musí navíc obce zajistit, aby tříděný odpad tvořil 65 % z celkového objemu komunálního odpadu. Nyní je to 38 %.

 Zákon o odpadech věnuje větší pozornost i nebezpečným odpadům, u nichž se dosud automaticky předpokládalo, že musí být odstraněny. K jejich úpravě docházelo jen tehdy, pokud nesplňovaly limity pro jejich uložení na skládku. Od roku 2021 však budou muset původci všech odpadů prokázat, že využili všech možností, jak tento odpad nejen zbavit nebezpečných vlastností, ale i nabídnout k jinému využití, zdali provedli úpravu odpadu, popis provedeného způsobu úpravy před uložením na skládku, nebo odůvodnění toho, proč není možné úpravu provést. Zvýšil se také důraz na recyklaci a opětovné použití stavebního odpadu.


Print Friendly, PDF & Email