Požáry

OHEŇ JE DOBRÝ SLUHA, ALE ZLÝ PÁN

Předcházení požárům


EVIDENCE PÁLENÍ


NEZNALOST ZÁKONA NEOMLOUVÁ: Povinnost ohlášení pálení odpadů mají ze zákona o požární ochraně (zákon č. 133/1985 Sb.) pouze podnikající fyzické a právnické osoby. Občané tuto povinnost nemají, ale pokud dochází k dlouhodobému pálení, je dobré nahlásit tuto činnost HZS příslušného kraje a mít na místě pálení mobilní telefon a jednoduché hasební prostředky (lopatu, kbelík s vodou apod.). Ve většině krajů je možné nahlásit pálení klestí pomocí internetového formuláře.

VYPALOVÁNÍ TRÁVY

S příchodem jara někteří zahrádkáři místo pracnějšího, zato však ekologičtějšího vyhrabání staré trávy a jejího kompostování, volí jednodušší vypalování. Nejenže je toto počínání nebezpečné, ale poškozuje i faunu, flóru a znečišťuje ovzduší.

NEZNALOST ZÁKONA NEOMLOUVÁ: Vypalování trávy je zakázáno zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny a dále zákonem o ochraně ovzduší. Za porušení zákona hrozí viníkovi vysoká pokuta, která se může ve správním řízení vyšplhat až do výše 25 000 Kč. Zákaz vypalování a spalování trávy je navíc zakotven i v obecně závazných vyhláškách některých obcí.

PÁLENÍ ROSTLINNÉHO ODPADU

Mnozí lidé často také pálí na svých zahradách rostlinný odpad. Toto pálení není zakázáno zákonem, ale je třeba se informovat na obecním úřadě nebo úřadě příslušných městských částí, kdy je pálení obecní vyhláškou povoleno. Při pálení rostlinného odpadu vždy dodržujte zásady bezpečného rozdělávání ohně.Za požárem v přírodě stojí většinou jeden ze dvou viníků – člověk nebo příroda. V prvním případě se jedná o úmyslné zapálení, nedbalost při zacházení s ohněm, odhození nedopalku cigarety nebo používání techniky, např. kombajnu. Ve druhém případě o zásah bleskem nebo samovznícení.


BEZPEČNÉ ROZDĚLÁVÁNÍ OHNĚ V PŘÍRODĚ

Chcete-li si ve zdraví užít příjemné opékání špekáčků nebo stále populárnější „pálení čarodějnic“, stačí dodržet základní pravidla, aby se ze zábavy nestala tragédie.

V první řadě pamatujte, že v lese lze rozdělávat oheň jen na vyhrazených místech a kouření je zcela zakázáno.

NEZNALOST ZÁKONA NEOMLOUVÁ: Podle lesního zákona (zákon č. 289/1995 Sb.) je v lesích zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa a odhazovat hořící nebo doutnající předměty. V případě porušení zákona může být viníkovi uložena pokuta do výše 15 000 Kč.

Místo pro ohniště by mělo být vzdáleno nejméně 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov a všech dalších hořlavých věcí (stoh, suché listí, kořeny stromů, větve apod.).

Při rozdělávání ohně v přírodě ohniště bezpečně oddělte od okolního prostředí – např. obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy apod. V případě větších ohňů je vhodné ohniště oddělit až metr širokým pruhem, který bude zbavený veškerých hořlavin. K zapálení nebo udržování ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh. Oheň se velmi snadno může vymknout kontrole a může způsobit i vážné popáleniny. Navíc podle zákona o ochraně ovzduší v otevřených ohništích nelze (pod hrozbou vysokých pokut) spalovat žádné chemické látky (např. plasty, pneumatiky).

NEZNALOST ZÁKONA NEOMLOUVÁ: Podle zákona o ochraně ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb.) lze v otevřeném ohništi spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. V případě porušení zákona může být uložena pokuta do výše 50 000 Kč.

Za silného větru nebo v období extrémního sucha v přírodě nebo na volném prostranství oheň vůbec nerozdělávejte. V období zvýšeného nebezpečí požárů může hejtman kraje vyhláškou zcela zakázat rozdělávání ohňů.


Předcházení požárům v domácnosti

V domácnostech dochází velmi často k požáru v důsledku lidské nedbalosti, porušováním požárně bezpečnostních předpisů a nesprávnou manipulací s otevřeným ohněm.

VAŘENÍ

K tragickým koncům vede často lidská neopatrnost při vaření v podobě zapomenutého jídla na sporáku nebo hašení vzníceného oleje na pánvičce vodou.

Zásady bezpečného vaření při vaření

 • nikdy nenechávejte zapnutý sporák bez dozoru,
 • neskladujte a nesušte v bezprostřední blízkosti sporáku utěrky, chňapky a další hořlavé materiály,
 • nevařte ve volném oděvu – široké rukávy mohou snadno vzplanout.

SVÍČKY A AROMALAMPY

 Svíčky si v posledních letech našly své pevné místo v našich domech či bytech. Jejich obliba neustále stoupá, ale jen málokdo si uvědomuje, jak veliké nebezpečí v sobě skrývají. Např. ještě ve vzdálenosti 8-10 cm od hořící svíčky dosahuje teplota plamene 200°C, což stačí k zapálení papíru, plastů, textilií a dalších předmětů.

Zásady bezpečného používání svíček a aromalamp

 • svíčky umisťujte na stabilní nehořlavé podložky, které brání přímému kontaktu svíčky s podkladem (např. chvojím v adventním věnci, ubrusem apod.),
 • svíčky umísťujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, v žádném případě je nedávejte k oknům do průvanu, blízko záclon, v těsné blízkosti textilií,
 • nenechávejte je na poličce ani na skříni, zapálené svíčky a aromalampy
 • nenechávejte během jejich hoření bez dozoru, svíčky zhasněte vždy, když opouštíte domov nebo jdete spát.

KOUŘENÍ

Kromě faktu, že kouření je příčinou mnoha onemocnění (např. rakovina plic a infarkt myokardu), je také významnou příčinou množství požárů. Odhaduje se, že ročně na světě zahyne při požárech od hořící cigarety asi 100 000 lidí. Hlavními příčinami vzniku požárů v souvislosti s kouřením cigaret v domácnosti jsou odhození nedopalku do odpadkového koše a kouření v posteli nebo v křesle s následným usnutím. Takové počínání pak často končí tragicky.

Zásady při kouření

 • nekuřte v blízkosti hořlavých materiálů,
 • nikdy neodhazujte hořící nedopalky do odpadkového koše,
 • neodkládejte hořící cigarety na hořlavé materiály,
 • nekuřte v situaci, kdy vám hrozí usnutí.

ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE, ELEKTROROZVODY

Závada elektrorozvodů, přetěžování elektrických zásuvek, závada elektrických spotřebičů nebo nesprávná manipulace s nimi, je jednou z nejčastějších příčin vzniku požáru v domácnosti. Požár může způsobit jakýkoliv elektrický spotřebič, který je v domácnosti (lednička, pračka, rychlovarná konvice, televize, rádio, počítač, vysavač, žehlička, kulma, lampa apod.).

V případě vzniku požáru elektrického spotřebiče jej nikdy nehaste vodou!


JAKÝM HASICÍM PŘÍSTROJEM CO HASI

VYTÁPĚNÍ

Jednou z příčin vysokého počtu úmrtí při požárech je také neopatrnost lidí při vytápění svých domovů. Při provozu topidel nebývají často dodržována bezpečnostní pravidla. Mnohdy je zanedbána údržba topidel a kouřovodů. Hasiči tak během topné sezóny vyjíždí každý týden k požárům komínů, střech, topidel a nevhodně uskladněného topiva.

Mezi nejčastější závady patří:

 • nedodržení bezpečné vzdálenosti 1 m od tělesa komínu,
 • neomítnutý komín, spáry v komíně,
 • nesprávně provedený prostup kouřovodu hořlavou stěnou nebo stropem
 • nedodržení bezpečné vzdálenosti od topidla 


CHOVÁNÍ PŘI POŽÁRU

S požárem se můžeme setkat nejčastěji v obytných budovách, časté jsou i požáry vozidel a v období sucha i požáry v přírodě. Každá z těchto situací vyžaduje jiný postup při likvidaci požáru. Společné je ale vždy co nejrychlejší volání na tísňovou linku 150 nebo 112. Požár musíte na tísňovou linku nahlásit i v případě, že se vám jej podařilo uhasit vlastními silami.

JAK SE ZACHOVAT PŘI POŽÁRU V DOMÁCNOSTI

Ve chvíli, kdy doma ucítíte kouř, vidíte plamenné hoření nebo třeba slyšíte sousedy volat „hoří“, není čas na „hrdinství“. Musíte jednat rychle, ale s rozvahou. Vidíte-li, že se jedná o začínající požár (typickým případem jsou adventní věnce, utěrka či potraviny na sporáku), je vaší povinností jej uhasit, je-li to ve vašich silách nebo provést opatření k zamezení jeho dalšího šíření. Nejlepším pomocníkem je v tuto chvíli hasicí přístroj.

Jste-li v situaci, kdy se k vám do bytu nebo pokoje dostává kouř a jeho příčinu ani rozsah požáru můžete pouze odhadovat, okamžitě volejte na tísňovou linku 150 a postupujte podle následujících rad.

První věc, která vám v zakouřené místnosti pomůže, je provizorní ochrana dýchacích cest. V každé místnosti se určitě najde kus látky, kterou si můžete přidržet přes nos a ústa, aby vás kouř tak nedráždil. Nejlepším řešením je např. triko s dlouhými rukávy nebo šátek, který si můžete zavázat na temeni hlavy a nemusíte tak látku držet. Máte-li možnost, textilii navlhčete vodou.

Zachovejte se jako profesionální hasič – pohybujte se při zemi (v podřepu nebo na všech čtyřech). U země bude nejlepší viditelnost a nejmenší hustota kouře, který stoupá vždy směrem ke stropu.

V této chvíli nevíte, jestli požár nesouvisí např. s rozvody plynu. Nerozsvěcujte proto nikdy elektrická světla ani svíčky, aby nedošlo k výbuchu. Intenzita světla veřejného osvětlení z ulice ve většině případů stačí, abyste se bez vlastního světla mohli po domácnosti pohybovat i v noci. Každý člověk se instinktivně snaží před požárem utéci. Jste-li v přízemí a máte možnost bezpečně opustit zakouřenou místnost oknem, využijte toho. V případě, že z pokoje můžete vyjít na balkon, udělejte to. Na „čerstvém vzduchu“ se vám bude lépe dýchat a zároveň můžete volat o pomoc a na nebezpečí upozornit ostatní.


POŽÁR V PŘÍRODĚ

Pokud dojde k rozšíření ohně mimo ohniště, zvažte, jestli jste schopni danou situaci zvládnout vlastními silami. Na uhašení ohně můžete použít jakoukoli vodu, kterou máte k dispozici, lopatu, písek nebo jinou zeminu, kterou oheň udusíte.

Pokud si nejste jisti, je lepší utéci do dostatečné vzdálenosti od ohně a neprodleně zavolat hasiče na linku 150.

Pokud se na vás vznítí oděv a není k dispozici dostatek vody k uhašení, neutíkejte – tím jen podpoříte hoření. Okamžitě si lehněte na zem a chraňte si obličej. Kutálejte se ze strany na stranu, dokud plameny neuhasnou – tím se zamezí přístupu kyslíku potřebného k hoření. Je-li po ruce deka, nebo jiná vhodná textilie (nesmí být materiál z umělých tkanin), použijte ji k uhašení hořícího oděvu.

Přirozenou reakcí každého člověka je utéci před nebezpečím, proto se můžete dostat do situace, že člověk, kterému začalo hořet oblečení, bezhlavě utíká. V tomto okamžiku je nutné jej zastavit, pomoci mu na zem a pokusit se uhasit hořící oblečení podle výše uvedeného postupu.


POŽÁR AUTOMOBILU

Každý účastník silničního provozu by měl vědět, jak se zachovat v případě požáru automobilu. Denně jezdíme do práce, do škol atd. Pravděpodobnost, že se setkáme s podobnou situací, je poměrně vysoká. Zpozorujete-li kouř z motorového prostoru nebo jiné části automobilu, okamžitě odstavte vozidlo na bezpečném místě.

Velmi nebezpečná je situace na vysokorychlostních komunikacích, kdy vás ohrožují ostatní projíždějící vozidla. Než vystoupíte z vozidla, nezapomeňte si vzít reflexní vestu a při pohybu kolem automobilu buďte velmi obezřetní.

Zajistěte také vystoupení všech ostatních cestujících z vozidla a těm (např. s horší mobilitou) pomozte do bezpečí.

 • Neváhejte požádat o pomoc ostatní účastníky silničního provozu. Mohou poskytnout např. další hasicí přístroje nebo ve svém vozidle schovat cestující z hořícího vozidla.
 • Před hašením svépomocí zvažte své síly a možnosti.
 • Přivolejte hasiče na lince 150 a po jejich příjezdu informujte velitele zásahu o situaci a dalších možných rizicích (pohon vozidla na LPG, převoz nebezpečných látek ve vozidle nebo že se jedná o elektromobil apod.).

Pustíte-li se do hašení před příjezdem hasičů, postupujte podle následujících pokynů:

 • K hořícímu vozidlu přistupujte ze směru po větru.
 • Dodržujte bezpečnou vzdálenost, chraňte se před žárem.
 • Neotvírejte naplno kapotu motoru. Hoří-li v motorové části, začněte hasit ze spodu od podvozku, případně zvedněte kapotu jen na pár centimetrů, abyste do motorového prostoru mohli aplikovat hasební médium z hadice hasicího přístroje. POZOR na popáleniny, kapota bude mít vysokou teplotu!
 • Hoří-li v interiéru vozidla, postupujte podobně. Neotvírejte více než jedny dveře tak, abyste mohli nasměrovat hadici hasicího přístroje na plameny. Každá možnost přístupu vzduchu způsobí rozšíření požáru.

Print Friendly, PDF & Email