Kanalizace

V obci Modřovice není z technického a  ekonomického hlediska výhledová možnost vybudování obecní čistírny odpadních vod, proto zastupitelstvo obce vyhlásilo v říjnu 2017 „Dotační program na výstavbu domovních čistíren odpadních vod“.


Navýšení příspěvku na 1 domovní čistírnu odpadních vod – dodatek č. 1 k dotačnímu programu na výstavbu DČOV, který byl schválen dne 23.8.2023, usnesení č. 4/2023.


Dotační program na výstavbu domovních čistíren odpadních vod 


Žádost-o-dotaci-na-DČOV


Cílem poskytování finančního příspěvku je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace domovních čistíren odpadních vod (dále jen „DČOV“), nebo obdobného zařízení k individuální ekologické likvidaci odpadních vod.


HISTORIE

Obec Modřovice již v minulosti hledala řešení odkanalizování obce, a to prostřednictvím meziobecní spolupráce s obcí Vysoká u Příbramě, Narysov a Třebsko. Tyto obce založily Svazek obcí Antonín Dvořák, spolupráce bohužel skončila neúspěšně. 

Činnost Svazku obcí Antonín Dvořák

Zdroj: Vysocký občasník ze dne 26. září 2018


Print Friendly, PDF & Email